சனி, 7 ஜனவரி, 2012

ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும்....


                                                விழுவது நானாக 

                                               எழுவது நீயாகவும் 
                                               இருக்கிறாய்...  
                                               ...
                                               சரிதான் 
                                               நான் விழுந்து 
                                               நீ எழுவது தானே காதல் !